Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
709 CD2B20 - Cân đĩa 9 18 50.00%