Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
705 CD2B15 - Tổ hợp 23 115 20.00%
706 CD2B17 - Quân xe 22 52 42.31%
710 CD2B22 - Hoán vị xâu 19 70 27.14%