Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
705 CD2B15 - Tổ hợp 9 58 15.52%
706 CD2B17 - Quân xe 14 30 46.67%
710 CD2B22 - Hoán vị xâu 7 36 19.44%