Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
561 ABSCOUNT - Đếm xâu AB 82 92 89.13%
531 ACIRCLE – Tìm kiếm chu trình 31 85 36.47%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 45 120 37.50%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 37 171 21.64%
693 ANCES - Nút cha chung gần nhất 31 87 35.63%
405 APOWERN -Tính lũy thừa 153 378 40.48%
415 APSTAIRS - Cầu thang nhà A Phủ 9 49 18.37%
537 BAODONG – Bao đóng 16 19 84.21%
399 BBTSP - Bài toán người du lịch (Người giao hàng) 54 228 23.68%
388 BCATALAN - Tính số CATALAN 65 157 41.40%
412 BIGFIBO - Dãy số Fibonacci 31 109 28.44%
414 BIGSEQ - Dãy số 11 49 22.45%
562 BINLISTED - Liệt kê xâu nhị phân 90 247 36.44%
512 BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con 120 272 44.12%
557 BMATCH – Bộ ghép cực đại trên đồ thị hai phía 27 64 42.19%
406 BPOWERN - Tính lũy thừa 67 242 27.69%
407 BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 376 693 54.26%
408 BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 237 672 35.27%
409 BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 203 520 39.04%
396 BTCANDY - Chia kẹo 147 294 50.00%
395 BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà 66 203 32.51%
393 BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại 70 136 51.47%
397 BTSUDOKU - Trò chơi SUDOKU 32 111 28.83%
394 BTXICHTHO - Vó ngựa tung hoành 9 44 20.45%
563 CAYKHE - Ăn khế trả vàng 92 305 30.16%