Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
577 ZAM - Kén chồng 45 113 39.82%
472 UCLNPATH – Đường đi không nguyên tố 13 37 35.14%
541 TOPOSORT – Sắp xếp TOPO 287 606 47.36%
578 TICKET - Đổi vé 10 14 71.43%
440 THUHOACH – Thu hoạch mùa 111 319 34.80%
683 SUPREFIX – Tiền tố và hậu tố 49 258 18.99%
680 SUBSTR – Khớp xâu 89 275 32.36%
470 STUPIDBIRD – Con chim ngu ngốc 37 57 64.91%
391 STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) 182 470 38.72%
491 STRPN – Chuyển biểu thức toán học sang RPN 35 95 36.84%
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 50 86 58.14%
490 STQUERY – Truy vấn với ngăn xếp 77 176 43.75%
495 STPARA – Cuộc diễu hành đường phố 44 134 32.84%
492 STMEDIAN – Truy vấn trung vị 45 66 68.18%
496 STMASS – Khối lượng phân tử 48 78 61.54%
494 STBRACKET – Liệt kê cặp dấu ngoặc 65 110 59.09%
574 STABLE - Ổn định 24 33 72.73%
572 SPY - Điệp viên 18 43 41.86%
543 SPANNING – Cây khung 158 310 50.97%
552 SMINPATH – Đường đi ngắn nhất (bản dễ) 294 547 53.75%
555 SMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng (cơ bản) 21 50 42.00%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 81 190 42.63%
499 RPNHEIGHT – Chiều cao cây biểu thức RPN 16 22 72.73%
568 RMOVE - Di chuyển robot 48 102 47.06%
498 QQUERY – Truy vấn với hàng đợi 53 94 56.38%