Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
498 QQUERY – Truy vấn với hàng đợi 53 94 56.38%