Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
694 FAREWELL - Chia tay 18 26 69.23%
693 ANCES - Nút cha chung gần nhất 31 87 35.63%
683 SUPREFIX – Tiền tố và hậu tố 49 258 18.99%
682 EXTPALIN – Mở rộng xâu thành Palindrom 23 125 18.40%
681 COMMSUFIX – Hậu tố chung dài nhất 15 32 46.88%
680 SUBSTR – Khớp xâu 88 274 32.12%
588 HALCHEMY - Giả kim thuật 31 80 38.75%
587 INOUTSEQ - Cập nhật In-Out 16 27 59.26%
579 PUSHBOX - Đẩy hộp 24 63 38.10%
578 TICKET - Đổi vé 10 14 71.43%
577 ZAM - Kén chồng 43 108 39.81%
576 COMNET - Mạng máy tính 72 110 65.45%
575 HOUSE - Robot xây nhà 6 47 12.77%
574 STABLE - Ổn định 24 33 72.73%
573 MARBLES- Bắn bi 11 34 32.35%
572 SPY - Điệp viên 18 43 41.86%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 45 120 37.50%
570 FEN - Hành tinh đầm lầy 38 89 42.70%
568 RMOVE - Di chuyển robot 48 102 47.06%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 77 182 42.31%
566 CIRCUS - Biểu diễn xiếc 21 38 55.26%
565 EVA - Sơ tán 95 165 57.58%
564 DPCAYKHE - Ăn khế trả vàng (Bản khó) 56 102 54.90%
563 CAYKHE - Ăn khế trả vàng 92 305 30.16%
562 BINLISTED - Liệt kê xâu nhị phân 90 247 36.44%