Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
332 MK119SNT – Đếm số nguyên tố 221 762 29.00%
339 DKDIGINUM1 – Xếp số bằng que diêm version 1 55 253 21.74%
351 MAGB – Đếm số nghịch thế 61 214 28.50%
357 ERATOSTH - Sàng nguyên tố 180 369 48.78%
358 PRIMEFCT - Phân tích ra thừa số nguyên tố 142 317 44.79%
388 BCATALAN - Tính số CATALAN 65 157 41.40%
389 LKHOANVI - Liệt kê các hoán vị 223 386 57.77%
390 LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng 112 229 48.91%
391 STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) 181 468 38.68%
392 NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu 98 198 49.49%
393 BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại 71 137 51.82%
394 BTXICHTHO - Vó ngựa tung hoành 9 44 20.45%
395 BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà 67 205 32.68%
396 BTCANDY - Chia kẹo 147 294 50.00%
397 BTSUDOKU - Trò chơi SUDOKU 32 111 28.83%
398 MAPHUONG - Ma phương (Bậc 5) 0 2 0.00%
399 BBTSP - Bài toán người du lịch (Người giao hàng) 54 228 23.68%
402 PROJECTS - Dự án 235 460 51.09%
405 APOWERN -Tính lũy thừa 153 378 40.48%
406 BPOWERN - Tính lũy thừa 67 242 27.69%
407 BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 377 694 54.32%
408 BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 238 675 35.26%
409 BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 203 520 39.04%
410 MATRIXMUL - Nhân ma trận 16 38 42.11%
411 MATRIXPOW - Lũy thừa ma trận 27 100 27.00%