Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
479 DPBUCKET – Phân phối sản phẩm 28 61 45.90%
480 EPROTEST – Bò biểu tình (bản dễ) 18 27 66.67%
483 DPRUNNING – Tập chạy 51 139 36.69%
485 ECARDGAME – Bốc bài (bản dễ) 6 21 28.57%
487 DPANTS – Kiến tha mồi 12 17 70.59%
488 DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) 98 222 44.14%
490 STQUERY – Truy vấn với ngăn xếp 76 175 43.43%
491 STRPN – Chuyển biểu thức toán học sang RPN 34 93 36.56%
492 STMEDIAN – Truy vấn trung vị 42 63 66.67%
494 STBRACKET – Liệt kê cặp dấu ngoặc 63 108 58.33%
495 STPARA – Cuộc diễu hành đường phố 43 133 32.33%
496 STMASS – Khối lượng phân tử 47 76 61.84%
497 Mã bài HFAMOUS – Người nổi tiếng 67 192 34.90%
498 QQUERY – Truy vấn với hàng đợi 53 94 56.38%
499 RPNHEIGHT – Chiều cao cây biểu thức RPN 16 22 72.73%
500 HWOODCUT – Cắt gỗ 99 325 30.46%
501 HPUSHPOP – Thao tác với hàng đợi ưu tiên 76 325 23.38%
511 ITQPMAX – Truy vấn cặp lớn nhất 29 104 27.88%
512 BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con 120 272 44.12%
531 ACIRCLE – Tìm kiếm chu trình 31 85 36.47%
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 87 351 24.79%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 37 171 21.64%
537 BAODONG – Bao đóng 16 19 84.21%
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 202 407 49.63%
539 HBAODONG – Bao đóng (Bản khó) 30 83 36.14%