Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
412 BIGFIBO - Dãy số Fibonacci 31 109 28.44%
413 MTSEQ - Dãy số 14 48 29.17%
414 BIGSEQ - Dãy số 11 49 22.45%
415 APSTAIRS - Cầu thang nhà A Phủ 9 49 18.37%
418 DPPALIN – Xâu con đối xứng dài nhất 231 423 54.61%
419 DPSUBSTR – Xâu con chung dài nhất 228 401 56.86%
420 DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) 324 620 52.26%
421 DPLINES – Chia dòng văn bản 77 199 38.69%
422 DPPATHMAX – Đường đi có tổng lớn nhất 181 510 35.49%
423 DPBONUS – Phần thưởng ý nghĩa 136 231 58.87%
424 DPSEQ – Trò chơi với dãy số 197 487 40.45%
425 DPSEQMODK – Dãy con có tổng chia hết cho K 185 655 28.24%
426 DPLATGACH – Lát gạch 107 212 50.47%
427 DPKMAI – Mua hàng khuyến mại 97 192 50.52%
428 DPDIVI – Chia nhóm 55 189 29.10%
429 LATGACH3 – Lại lát gạch 36 85 42.35%
430 DPTOWER – Tháp Hà Nội 26 78 33.33%
431 DPRECLINE – Độ dài đường gấp khúc 41 65 63.08%
432 DPCUTREC – Cắt hình chữ nhật 70 203 34.48%
433 DPLINEGAME – Trò chơi với băng số 76 136 55.88%
434 DPVIP – Nhân vật vô cùng quan trọng 52 139 37.41%
435 DPELEVATOR – Đường lên thiên đàng 57 141 40.43%
436 DPBOARD – Bàn cờ và những con số 68 126 53.97%
437 DPHALL – Xếp lịch hội trường 130 354 36.72%
438 DPRECCNT – Đếm hình vuông 63 162 38.89%