Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
588 HALCHEMY - Giả kim thuật 30 74 40.54%
579 PUSHBOX - Đẩy hộp 24 63 38.10%
578 TICKET - Đổi vé 10 14 71.43%
577 ZAM - Kén chồng 39 98 39.80%
576 COMNET - Mạng máy tính 63 91 69.23%
575 HOUSE - Robot xây nhà 6 46 13.04%
574 STABLE - Ổn định 19 23 82.61%
573 MARBLES- Bắn bi 11 33 33.33%
572 SPY - Điệp viên 18 30 60.00%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 45 118 38.14%
570 FEN - Hành tinh đầm lầy 35 71 49.30%
568 RMOVE - Di chuyển robot 48 96 50.00%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 65 156 41.67%
566 CIRCUS - Biểu diễn xiếc 21 38 55.26%
565 EVA - Sơ tán 82 142 57.75%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 33 94 35.11%
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 189 383 49.35%
537 BAODONG – Bao đóng 15 17 88.24%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 33 132 25.00%
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 75 315 23.81%