Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
568 RMOVE - Di chuyển robot 59 127 46.46%
578 TICKET - Đổi vé 11 15 73.33%