Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
568 RMOVE - Di chuyển robot 78 169 46.15%
578 TICKET - Đổi vé 17 27 62.96%