Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 87 351 24.79%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 37 171 21.64%
537 BAODONG – Bao đóng 16 19 84.21%
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 202 407 49.63%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 36 99 36.36%
565 EVA - Sơ tán 93 163 57.06%
566 CIRCUS - Biểu diễn xiếc 21 38 55.26%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 77 182 42.31%
568 RMOVE - Di chuyển robot 48 101 47.52%
570 FEN - Hành tinh đầm lầy 38 89 42.70%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 45 120 37.50%
572 SPY - Điệp viên 18 43 41.86%
573 MARBLES- Bắn bi 11 34 32.35%
574 STABLE - Ổn định 24 33 72.73%
575 HOUSE - Robot xây nhà 6 47 12.77%
576 COMNET - Mạng máy tính 71 109 65.14%
577 ZAM - Kén chồng 43 108 39.81%
578 TICKET - Đổi vé 10 14 71.43%
579 PUSHBOX - Đẩy hộp 24 63 38.10%
588 HALCHEMY - Giả kim thuật 31 80 38.75%
849 SHIPPING - Vận chuyển hàng 32 54 59.26%
5144 DFS - Tìm kiếm theo chiều sâu 75 167 44.91%
5145 BFS - Tìm kiếm theo chiều rộng 72 117 61.54%
5148 Traveling - Du lịch 52 108 48.15%