Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
688 GASISLAND - Hệ thống đảo cung cấp xăng 12 28 42.86%
803 FAIR - Hội chợ 33 79 41.77%
1192 CVER - Cạnh nhỏ nhất 8 14 57.14%
2000 APPLE 3 10 30.00%