Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
688 GASISLAND - Hệ thống đảo cung cấp xăng 138 254 54.33%
1192 CVER - Cạnh nhỏ nhất 4 9 44.44%
2000 APPLE 2 22 9.09%