Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2000 APPLE 3 10 30.00%
1192 CVER - Cạnh nhỏ nhất 16 30 53.33%
1024 COMNET - Truyền tin 13 35 37.14%
803 FAIR - Hội chợ 34 82 41.46%
688 GASISLAND - Hệ thống đảo cung cấp xăng 13 32 40.63%