Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1024 COMNET - Truyền tin 13 35 37.14%
2000 APPLE 3 10 30.00%