Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
688 GASISLAND - Hệ thống đảo cung cấp xăng 164 300 54.67%
1192 CVER - Cạnh nhỏ nhất 4 9 44.44%