Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
688 GASISLAND - Hệ thống đảo cung cấp xăng 11 27 40.74%
1192 CVER - Cạnh nhỏ nhất 6 12 50.00%