Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
545 EULERPATH – Đường đi Euler 28 74 37.84%