Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 38 173 21.97%
576 COMNET - Mạng máy tính 74 112 66.07%
5144 DFS - Tìm kiếm theo chiều sâu 77 170 45.29%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 37 104 35.58%
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 93 361 25.76%
5148 Traveling - Du lịch 53 109 48.62%