Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
5148 Traveling - Du lịch 52 108 48.15%
5144 DFS - Tìm kiếm theo chiều sâu 75 167 44.91%
1367 BLUEHOUSE - Ngôi nhà xanh 25 104 24.04%
576 COMNET - Mạng máy tính 72 110 65.45%
549 MSTONES – ROBOT sơn cột cây số 14 26 53.85%
548 EULERCIR – Chu trình Euler 18 109 16.51%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 36 99 36.36%
544 CUTBRIDGES – Khớp và cầu 74 155 47.74%
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 49 85 57.65%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 38 173 21.97%
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 91 357 25.49%
531 ACIRCLE – Tìm kiếm chu trình 33 92 35.87%