Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 79 341 23.17%
5144 DFS - Tìm kiếm theo chiều sâu 69 160 43.13%
544 CUTBRIDGES – Khớp và cầu 68 142 47.89%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 33 140 23.57%
1367 BLUEHOUSE - Ngôi nhà xanh 25 104 24.04%
5148 Traveling - Du lịch 50 104 48.08%
548 EULERCIR – Chu trình Euler 16 102 15.69%
576 COMNET - Mạng máy tính 66 99 66.67%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 34 96 35.42%
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 44 80 55.00%
531 ACIRCLE – Tìm kiếm chu trình 23 69 33.33%
549 MSTONES – ROBOT sơn cột cây số 14 26 53.85%