Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
5148 Traveling - Du lịch 43 92 46.74%
5144 DFS - Tìm kiếm theo chiều sâu 64 153 41.83%
576 COMNET - Mạng máy tính 66 98 67.35%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 34 96 35.42%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 33 135 24.44%
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 77 330 23.33%