Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 75 315 23.81%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 33 132 25.00%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 33 94 35.11%
568 RMOVE - Di chuyển robot 48 96 50.00%
572 SPY - Điệp viên 18 30 60.00%
573 MARBLES- Bắn bi 11 33 33.33%
576 COMNET - Mạng máy tính 63 91 69.23%
577 ZAM - Kén chồng 39 98 39.80%
688 GASISLAND - Hệ thống đảo cung cấp xăng 137 250 54.80%
5144 DFS - Tìm kiếm theo chiều sâu 62 151 41.06%
5145 BFS - Tìm kiếm theo chiều rộng 54 86 62.79%
5148 Traveling - Du lịch 39 85 45.88%