Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 69 255 27.06%
688 GASISLAND - Hệ thống đảo cung cấp xăng 57 134 42.54%
5144 DFS - Tìm kiếm theo chiều sâu 53 131 40.46%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 30 126 23.81%
568 RMOVE - Di chuyển robot 48 96 50.00%
577 ZAM - Kén chồng 39 95 41.05%
576 COMNET - Mạng máy tính 53 80 66.25%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 27 73 36.99%
5145 BFS - Tìm kiếm theo chiều rộng 39 60 65.00%
573 MARBLES- Bắn bi 11 33 33.33%
572 SPY - Điệp viên 18 30 60.00%