Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
545 EULERPATH – Đường đi Euler 23 61 37.70%