Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
553 MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) 172 392 43.88%
554 HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất 69 202 34.16%