Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
596 EMPIRE - Xây dựng đế chế 7 10 70.00%
690 COWS - Duy trì đường mòn 24 51 47.06%
894 MINCOST - Chi phí nhỏ nhất 3 13 23.08%
937 ALLEY - Lối đi 8 18 44.44%