Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
596 EMPIRE - Xây dựng đế chế 10 16 62.50%
690 COWS - Duy trì đường mòn 30 54 55.56%
894 MINCOST - Chi phí nhỏ nhất 1 5 20.00%
937 ALLEY - Lối đi 8 21 38.10%