Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
596 EMPIRE - Xây dựng đế chế 6 9 66.67%
690 COWS - Duy trì đường mòn 23 49 46.94%
894 MINCOST - Chi phí nhỏ nhất 1 5 20.00%
937 ALLEY - Lối đi 7 17 41.18%