Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
937 ALLEY - Lối đi 14 44 31.82%
894 MINCOST - Chi phí nhỏ nhất 3 13 23.08%
890 TRAFFIC - Giao thông 4 5 80.00%
690 COWS - Duy trì đường mòn 49 87 56.32%
596 EMPIRE - Xây dựng đế chế 13 25 52.00%
554 HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất 102 276 36.96%
553 MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) 110 241 45.64%