Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
553 MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) 92 211 43.60%
554 HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất 55 124 44.35%
690 COWS - Duy trì đường mòn 23 46 50.00%
937 ALLEY - Lối đi 7 17 41.18%
596 EMPIRE - Xây dựng đế chế 6 9 66.67%
890 TRAFFIC - Giao thông 3 4 75.00%
894 MINCOST - Chi phí nhỏ nhất 1 5 20.00%