Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
695 DOM - Xếp hình 3D 22 45 48.89%
1231 DOMINO 9 40 22.50%
1236 SMAX - Diện tích lớn nhất 11 17 64.71%