Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
886 GUIDE - Chỉ đường 7 14 50.00%
10028 DDD - Đếm đường đi 12 34 35.29%