Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
127 MAXFLOW - Luồng cực đại trên mạng 16 192 8.33%
417 KSHORTPATH - Đường đi ngắn nhất qua đúng K cạnh của đồ thị 21 42 50.00%
556 HMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng 35 69 50.72%
591 MONEY - Đồng bạc cổ 44 92 47.83%
592 CENTRE - Thành phố trung tâm 70 246 28.46%
593 NETACCEL - Tăng tốc mạng máy tính 37 54 68.52%
594 SCHOOL - Đường đến trường 39 155 25.16%
595 GASPIPE - Đường dẫn khí 22 50 44.00%
596 EMPIRE - Xây dựng đế chế 6 9 66.67%
597 TWOPATH - Hai tuyến đường 19 33 57.58%
598 MANGGT - Mạng giao thông 31 147 21.09%
599 AIRLINES - Tuyến bay 19 26 73.08%
614 ELECTRIC 40 161 24.84%
624 TREE 6 12 50.00%
685 BUILDROAD - Xây dựng đường 4 26 15.38%
686 FIREG - Trạm cứu hỏa 18 45 40.00%
687 RELAY - Đua bò 9 23 39.13%
688 GASISLAND - Hệ thống đảo cung cấp xăng 11 27 40.74%
689 CTREE - Tâm cây 19 55 34.55%
690 COWS - Duy trì đường mòn 23 49 46.94%
691 PATROL2 - Tuần tra 2 0 13 0.00%
692 XUCXAC 14 30 46.67%
695 DOM - Xếp hình 3D 22 45 48.89%
886 GUIDE - Chỉ đường 6 8 75.00%
894 MINCOST - Chi phí nhỏ nhất 1 5 20.00%