Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
900 NCODERS - Tượng đài 13 24 54.17%
906 TRACTOR - Máy kéo 5 17 29.41%