Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
900 NCODERS - Tượng đài 18 36 50.00%
906 TRACTOR - Máy kéo 5 17 29.41%