Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
695 DOM - Xếp hình 3D 22 45 48.89%
1028 GRN - Xếp nhóm 23 82 28.05%
1029 GAME2 - Trò chơi trên bảng số 2 23 49 46.94%
1030 ARCHI - Khảo cổ 23 52 44.23%
1031 LATCO - Lật cờ 19 82 23.17%
1032 SCTAB - Bảng màu 8 82 9.76%
1033 BOMB - Trò chơi dò mình 0 0 -
1034 MEDIAN - Trung vị 14 31 45.16%
1035 SCHOOL - Đến trường 31 61 50.82%
1120 QUEUE - Xếp hình chữ nhật 10 26 38.46%
1121 WALKING - Đi bộ 7 13 53.85%
1122 CAKE - Cắt bánh 16 57 28.07%
1123 L1L2K - Nối điểm L1-L2 9 72 12.50%
1124 GAMESHOW - Trò chơi truyền hình 44 209 21.05%
1125 CLRTAB - Bảng màu 9 52 17.31%