#1030. ARCHI - Khảo cổ

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: Ôn HN tháng 11/2017, Đỗ Đức Đông, Ngày 3

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
6
2 1 2 4
2 4 6 4
6 4 6 1
6 1 2 1
4 -1 4 6
3 2 5 2
Dữ liệu ra:
2