Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#59671 #1030. ARCHI - Khảo cổ Accepted 100 122 ms 896 K C++ 14 / 3 K acyme_nom 2021-11-26 7:32:14
#72002 #1030. ARCHI - Khảo cổ Accepted 100 176 ms 896 K C++ 14 / 3 K nguyen khac thu 2022-02-10 13:37:16
#15989 #1030. ARCHI - Khảo cổ Accepted 100 222 ms 24576 K C++ 17 / 2 K happy noise 2020-11-18 13:46:04
#164116 #1030. ARCHI - Khảo cổ Accepted 100 268 ms 20052 K C++ 17 / 4 K Zincateee 2023-11-22 9:03:46
#165341 #1030. ARCHI - Khảo cổ Accepted 100 280 ms 19936 K C++ 11 (NOI) / 2 K Ninh Anh Vũ 2023-11-25 0:52:32
#13150 #1030. ARCHI - Khảo cổ Accepted 100 284 ms 21092 K C++ 17 / 2 K Trùm CUỐI 2020-10-30 9:53:18
#13154 #1030. ARCHI - Khảo cổ Accepted 100 361 ms 36864 K C++ 17 / 2 K Phạm Thế Phong 2020-10-30 10:08:04
#13153 #1030. ARCHI - Khảo cổ Accepted 100 377 ms 36608 K C++ 11 / 2 K Phạm Văn Sơn Dương 2020-10-30 9:58:31
#13165 #1030. ARCHI - Khảo cổ Accepted 100 389 ms 36800 K C++ 14 / 2 K Nguyễn Hải Phong 2020-10-30 13:11:37
#164141 #1030. ARCHI - Khảo cổ Accepted 100 437 ms 50812 K C++ 17 (Clang) / 2 K Phạm Thanh Lam 2023-11-22 9:31:17
#164138 #1030. ARCHI - Khảo cổ Accepted 100 455 ms 53244 K C++ 17 / 2 K Ng Duy Anh 2023-11-22 9:29:19
#59707 #1030. ARCHI - Khảo cổ Accepted 100 592 ms 13700 K C++ 14 / 5 K Nguyen Bang Anh 2021-11-26 10:25:11
#59760 #1030. ARCHI - Khảo cổ Accepted 100 678 ms 55804 K C++ 14 / 4 K ttnl1128 2021-11-26 22:54:18
#59624 #1030. ARCHI - Khảo cổ Accepted 100 682 ms 55532 K C++ / 4 K Wai 2021-11-26 2:06:30
#12782 #1030. ARCHI - Khảo cổ Accepted 100 712 ms 10212 K C++ 17 / 6 K Nguyễn Hoàng Sơn 2020-10-29 7:52:03
#105447 #1030. ARCHI - Khảo cổ Accepted 100 764 ms 11412 K C++ 17 / 4 K Nguyễn Minh Khoa 2022-11-26 6:15:29


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: