Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#59671 #1030. ARCHI - Khảo cổ Accepted 100 122 ms 896 K C++ 14 / 3 K acyme_nom 2021-11-26 7:32:14
#15989 #1030. ARCHI - Khảo cổ Accepted 100 222 ms 24576 K C++ 17 / 2 K happy noise 2020-11-18 13:46:04
#13150 #1030. ARCHI - Khảo cổ Accepted 100 284 ms 21092 K C++ 17 / 2 K Chùm CUỐI 2020-10-30 9:53:18
#13154 #1030. ARCHI - Khảo cổ Accepted 100 361 ms 36864 K C++ 17 / 2 K Phạm Thế Phong 2020-10-30 10:08:04
#13153 #1030. ARCHI - Khảo cổ Accepted 100 377 ms 36608 K C++ 11 / 2 K Phạm Văn Sơn Dương 2020-10-30 9:58:31
#13165 #1030. ARCHI - Khảo cổ Accepted 100 389 ms 36800 K C++ 14 / 2 K Nguyễn Hải Phong 2020-10-30 13:11:37
#59707 #1030. ARCHI - Khảo cổ Accepted 100 592 ms 13700 K C++ 14 / 5 K Nguyen Bang Anh 2021-11-26 10:25:11
#59760 #1030. ARCHI - Khảo cổ Accepted 100 678 ms 55804 K C++ 14 / 4 K ttnl1128 2021-11-26 22:54:18
#59624 #1030. ARCHI - Khảo cổ Accepted 100 682 ms 55532 K C++ / 4 K Wai 2021-11-26 2:06:30
#12782 #1030. ARCHI - Khảo cổ Accepted 100 712 ms 10212 K C++ 17 / 6 K Nguyễn Hoàng Sơn 2020-10-29 7:52:03


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: