Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
archi1.inp archi1.out
archi2.inp archi2.out
archi3.inp archi3.out
archi4.inp archi4.out
archi5.inp archi5.out
archi6.inp archi6.out
archi7.inp archi7.out
archi8.inp archi8.out
archi9.inp archi9.out
archi10.inp archi10.out
archi11.inp archi11.out
archi12.inp archi12.out
archi13.inp archi13.out
archi14.inp archi14.out
archi15.inp archi15.out
archi16.inp archi16.out
archi17.inp archi17.out
archi18.inp archi18.out
archi19.inp archi19.out
archi20.inp archi20.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 71 K
archi1.inp 104 B
archi1.out 3 B
archi10.inp 14 K
archi10.out 5 B
archi11.inp 14 K
archi11.out 5 B
archi12.inp 14 K
archi12.out 5 B
archi13.inp 14 K
archi13.out 5 B
archi14.inp 14 K
archi14.out 3 B
archi15.inp 17 K
archi15.out 5 B
archi16.inp 17 K
archi16.out 5 B
archi17.inp 17 K
archi17.out 5 B
archi18.inp 17 K
archi18.out 4 B
archi19.inp 17 K
archi19.out 4 B
archi2.inp 104 B
archi2.out 3 B
archi20.inp 17 K
archi20.out 4 B
archi3.inp 126 B
archi3.out 3 B
archi4.inp 106 B
archi4.out 3 B
archi5.inp 6 K
archi5.out 4 B
archi6.inp 6 K
archi6.out 4 B
archi7.inp 6 K
archi7.out 4 B
archi8.inp 7 K
archi8.out 5 B
archi9.inp 14 K
archi9.out 5 B
data.yml 177 B
ex_archi1.inp 56 B
ex_archi1.out 1 B
problem.conf 195 B