#1033. BOMB - Trò chơi dò mình

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: Ôn HN tháng 11/2017, Đỗ Đức Đông, Ngày 4 + 5

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
1 3
1 -1 1
Dữ liệu ra:
4