#1123. L1L2K - Nối điểm L1-L2

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Trên hai đường thẳng song song L_1, L_2 người ta đánh dấu trên mỗi đường n điểm. Các điểm trên đường thẳng L_1 được đánh số 1, 2, …, n từ trái qua phải, còn các điểm trên đường thẳng L_2 được đánh số bởi d_1, d_2, …, d_n là một hoán vị của 1…n cũng được đánh dấu từ trái qua phải

(hình dưới đây là một ví dụ cho n = 9 )

1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9 L1
2-----5-----3-----8-----7-----4-----6-----9-----1 L2

Ta được phép nối điểm thứ i trên L_1 với điểm thứ j trên L_2 nếu |i – d_j| ≤ k .

Yêu cầu: Tìm cách nối được nhiều cặp điểm nhất với điều kiện các đoạn nối không được cắt nhau.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên n k
  • Dòng thứ hai chứa các số nguyên d_1, d_2, …, d_n .

Dữ liệu ra:

  • Ghi ra số lượng cặp điểm nối lớn nhất tìm được.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
3 1
3 2 1
Dữ liệu ra:
2

Giới hạn:

  • Subtask \#1 : n ≤ 1000, k = 0
  • Subtask \#2 : n ≤ 1000, k ≤ 10^9
  • Subtask \#3 : n ≤ 10^5, k = 3