Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#70548 #1123. L1L2K - Nối điểm L1-L2 Accepted 100 221 ms 3280 K C++ 17 (Clang) / 1 K Nguyễn Sơn Giang 2022-01-25 1:51:33
#16948 #1123. L1L2K - Nối điểm L1-L2 Accepted 100 223 ms 2792 K C++ 14 / 2 K Nguyễn Hải Phong 2020-11-26 9:47:31
#16865 #1123. L1L2K - Nối điểm L1-L2 Accepted 100 225 ms 2788 K C++ 17 / 1 K Phạm Thế Phong 2020-11-26 9:04:08
#16860 #1123. L1L2K - Nối điểm L1-L2 Accepted 100 237 ms 5632 K C++ 14 / 1 K Phạm Văn Sơn Dương 2020-11-26 9:00:56
#16863 #1123. L1L2K - Nối điểm L1-L2 Accepted 100 259 ms 6016 K C++ / 2 K Hà Hoàng Hiệp 2020-11-26 9:02:19
#48932 #1123. L1L2K - Nối điểm L1-L2 Accepted 100 264 ms 2768 K C++ 17 / 996 B hihi 2021-09-25 0:36:47
#52104 #1123. L1L2K - Nối điểm L1-L2 Accepted 100 290 ms 2776 K C++ 17 (Clang) / 969 B ELVIN HAMMOND 2021-10-19 16:45:12
#70550 #1123. L1L2K - Nối điểm L1-L2 Accepted 100 496 ms 9908 K C++ 17 / 2 K haha 2022-01-25 1:54:02
#124836 #1123. L1L2K - Nối điểm L1-L2 Accepted 100 564 ms 12156 K C++ / 1 K hhahhah 2024-01-16 11:48:06


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: