Tên đăng nhập

noob1234

Họ và tên

haha

Email

hle33828@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-01-20 3:14:41

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500