#1259. CC - Trung tâm văn hóa

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: Bài tập Đội Bắc Giang ôn thầy Đỗ Đức Đông - Tháng 10/2017

Đất nước Alpha có 𝑛 thành phố, tất cả nằm dọc theo một con đường cao tốc. Các thành phố được đánh số liên tiếp bắt đầu từ 1 đến 𝑛 . Thành phố thứ 𝑖 có khoảng cách đến vị trí bắt đầu con đường cao tốc là 𝑑_𝑖\ (𝑖 = 1,2, .… , 𝑛) . Lãnh đạo đất nước muốn thành lập một trung tâm văn hóa. Nếu trung tâm được đặt ở vị trí có khoảng cách đến vị trí bắt đầu con đường cao tốc là 𝑝 thì tổng chi phí giao lưu đi lại được tính bằng:

\sum_{i=1}^𝑛 |𝑑_𝑖 − 𝑝|^𝑘

Yêu cầu: Cho các số nguyên dương 𝑑_1, 𝑑_2, …, 𝑑_𝑛 và số nguyên dương 𝑘 , hãy giúp lãnh đạo đất nước lựa chọn vị trí đặt trung tâm văn hóa để tổng chi phí giao lưu đi lại là nhỏ nhất.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên 𝑛, 𝑘\ (𝑛 ≤ 100) ;
  • Dòng thứ hai chứa 𝑛 số nguyên dương 𝑑_1, 𝑑_2, …, 𝑑_𝑛\ (0 < 𝑑_𝑖 ≤ 10^8) ;

Dữ liệu ra:

  • Ghi ra một số thực là tổng chi phí giao lưu đi lại (lấy 2 chữ số sau dấu chấm thập phân).

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
3 1
1 4 2
Dữ liệu ra:
3.00

Giới hạn:

  • Subtask \#1: k = 1 ;
  • Subtask \#2: k = 2 .