#1261. GAME

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: Bài tập Đội Bắc Giang ôn thầy Đỗ Đức Đông - Tháng 10/2017

Xét bảng số gồm 2 × 𝑛 ô, mỗi ô chứa một số nguyên có giá trị nằm trong đoạn [-10, 10] .

Ví dụ:

Ta gọi điểm của bảng là tổng tất cả các tích của số trên dòng 1 với số trên dòng 2 tương ứng (cùng cột). Với bảng trên thì điểm bằng: (-3)×(0) + (-1)×(-3) + (-2)×(2) + (0)×(4) + (5)×(0) +(-1)×(5) + (0)×(-2) = -6

Ta có loại phép biến đổi bảng như sau: Tráo hai ô liên tiếp trên cùng một dòng cho nhau, điều kiện để thực hiện được phép tráo là một ô phải khác 0 và ô còn lại phải bằng 0 .

Yêu cầu: Cho bảng số, hãy biến đổi bảng để được bảng có điểm là lớn nhất.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu là số 𝑛\ (𝑛 ≤ 200) ;
  • Dòng thứ hai chứa 𝑛 số nguyên là 𝑛 số được ghi trên dòng 1 của bảng số;
  • Dòng thứ ba chứa 𝑛 số nguyên là 𝑛 số được ghi trên dòng 2 của bảng số.

Dữ liệu ra:

  • Gồm một số duy nhất là tổng điểm lớn nhất đạt được.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
7
-3 -1 -2 0 5 -1 0
0 -3 2 4 0 5 -2
Dữ liệu ra:
36
Giải thích:

Ta đưa bảng về như hình dưới đây: