#1392. XGUN - Bắn sâu

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 500 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: Bài tập Bồi dưỡng HSGQG, Hải Phòng, T11/2020, Thái BK

Bối cảnh trò chơi XGUN là một nửa quả đồi, được chia thành n cột. Độ cao của cột i h_i\ (0 ≤ h_1 ≤ h_2≤ … ≤ h_n ≤ 10^9) . Trò chơi diễn ra m lượt theo trình tự, mỗi lượt được đặc trưng bởi hai số i, L có nghĩa là nhân vật ở cột i bắn một tia độ dài L về bên phải. Khi nhân vật ở cột i bắn một tia độ dài L về bên phải, các cột i + 1, i + 2, … , i + L sẽ giảm độ cao về bằng với độ cao hiện tại của cột i . Điểm của lượt chơi này là số lượng đất bị phá, tức là tổng mức giảm độ cao của các cột bị giảm.

Yêu cầu: Hãy tính điểm của từng lượt chơi.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa n ;
  • Dòng tiếp theo chứa h_1, h_2, …, h_n ;
  • Dòng tiếp theo chứa số lượt chơi m ;
  • m dòng tiếp theo mỗi dòng chứa một lượt chơi i\ L\ (1 ≤ L ≤ n − i) .

Dữ liệu ra:

  • In ra trên m dòng là điểm của m lượt chơi.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
5
1 2 3 4 5
4
3 1
1 2
3 2
1 4
Dữ liệu ra:
1
3
6
0

Giới hạn:

  • 1 ≤ n, m ≤ 10^5, 0 ≤ h_i ≤ 10^9 ;
  • Có ít nhất 50\% số test với n, m ≤ 5000 .