#1284. MARKET - Dãn cách xã hội

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 500 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Hải phòng - Ngày 06 tháng 11 năm 2020 (am)

Dọc theo con đường hội chợ (để dễ hình dung có thể mô tả chúng như trục tọa độ) có 𝑁 gian hàng được dựng sẵn ở các vị trí 𝑥_1, 𝑥_2, … , 𝑥_𝑁 . Có 𝐶 người đăng ký bán hàng trong hội chợ. Do đang phòng chống dịch COVID-19 nên Ban tổ chức hội chợ quyết định bố trí 𝐶 người bán hàng, mỗi người ở một gian hàng trong số 𝑁 gian hàng nói trên) sao cho khoảng cách nhỏ nhất giữa hai gian hàng bất kỳ trong số 𝐶 gian hàng được lựa chọn là lớn nhất có thể. Viết chương trình thực hiện điều này. Ở đây khoảng cách giữa gian hàng có tọa độ 𝑥 và gian hàng có tọa độ 𝑦 được định nghĩa là |𝑥 − 𝑦| .

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên dương 𝑁, 𝐶\ (2 ≤ 𝐶 ≤ 𝑁 ≤ 10^5) cách nhau một dấu trống;
  • Tiếp theo là 𝑁 dòng, dòng thứ 𝑖\ (1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑁) chúa số nguyên 𝑥_𝑖 - vị trí của gian hàng thứ 𝑖\ (0 ≤ 𝑥𝑖 ≤ 10^9) .

Dữ liệu ra:

  • Một số nguyên duy nhất khoảng cách nhỏ nhất giữa hai gian hàng trong trường hợp lớn nhất.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
5 3
1
2
8
4
9
Dữ liệu ra:
3