Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
MARKET1.in MARKET1.out
MARKET2.in MARKET2.out
MARKET3.in MARKET3.out
MARKET4.in MARKET4.out
MARKET5.in MARKET5.out
MARKET6.in MARKET6.out
MARKET7.in MARKET7.out
MARKET8.in MARKET8.out
MARKET9.in MARKET9.out
MARKET10.in MARKET10.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 2 M
MARKET1.in 191 K
MARKET1.out 8 B
MARKET10.in 651 K
MARKET10.out 3 B
MARKET2.in 121 K
MARKET2.out 3 B
MARKET3.in 200 K
MARKET3.out 3 B
MARKET4.in 199 K
MARKET4.out 4 B
MARKET5.in 183 K
MARKET5.out 3 B
MARKET6.in 1 M
MARKET6.out 7 B
MARKET7.in 1 M
MARKET7.out 7 B
MARKET8.in 1 M
MARKET8.out 7 B
MARKET9.in 650 K
MARKET9.out 3 B