Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#13626 #1284. MARKET - Dãn cách xã hội Accepted 100 174 ms 740 K C++ 14 / 796 B Nguyễn Trung Long 2020-11-07 13:04:55
#13656 #1284. MARKET - Dãn cách xã hội Accepted 100 177 ms 1020 K C++ / 769 B Vi Hùng Đức 2020-11-07 13:40:31
#13562 #1284. MARKET - Dãn cách xã hội Accepted 100 179 ms 740 K C++ 14 / 1 K Phạm Thế Phong 2020-11-06 12:55:27
#55057 #1284. MARKET - Dãn cách xã hội Accepted 100 195 ms 780 K C++ 14 / 1021 B Khổng Ngọc Anh 2021-11-03 10:07:47
#53641 #1284. MARKET - Dãn cách xã hội Accepted 100 239 ms 788 K C++ 14 / 676 B THD 2021-10-28 3:02:02
#36986 #1284. MARKET - Dãn cách xã hội Accepted 100 691 ms 740 K C++ 14 / 871 B An Khánh Nguyễn 2021-05-14 9:51:27
#53443 #1284. MARKET - Dãn cách xã hội Accepted 100 705 ms 728 K C++ 14 / 607 B Duong Thao 2021-10-27 3:23:04


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: