Tên đăng nhập

HB_LONG

Họ và tên

Nguyễn Trung Long

Email

somethings.ttt@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-11-07 13:00:38

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500